Μεντεσέδες με δύο στελέχη δίπτερος μακρύς σειρά 2000